Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Mindstormers International UG.

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for enhver aftale som indgås med Mindstormers International UG, VAT ID: DE320318915 (”Virksomheden”). Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Handelsbetingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og bekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis Virksomheden har godkendt dem skriftligt.

2.3 Kundeoplysninger.
I forbindelse med Kundens køb vil Virksomheden naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email. Mindstormers International UG’s behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og følger vores fortrolighedspolitik.

Kunden er forpligtet til løbende, at meddele Mindstormers International UG om eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email adresse. Manglende meddelelse til Virksomheden om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne og berettige Leverandøren til øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

2.4. Henvendelser til dig via elektroniske medier.
Du giver med aftalen dit samtykke til at Mindstormers International UG må kontakte dig elektronisk, som på fx. mail med nødvendige informationer vedr. din serviceydelse. Det kan f.eks. være informationer om ydelsens enkeltheder, rapportering, sikkerhedsproblemer eller lign.

3. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

3.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
Når accept af tilbud er modtaget af Virksomheden via email eller post, er der indgået en aftale og tilbuddet benyttes som aftalegrundlag/kontrakt, kunden har ikke ret til at annullere tilbuddet. Såfremt kunden uberettiget annullerer tilbuddet/ordren, er Virksomheden berettiget til kræve betaling for medgået arbejdstid samt øvrige omkostninger. Timepris er pr. d.d. kr. 350,- eks. moms.

3.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. Når kunden afgiver en bestilling hos Virksomheden, indgås en bindende aftale mellem kunden og Mindstormers International UG. Ved bestilling giver kunden samtykke til at Virksomheden straks kan gå i gang med effektueringen af ordren. Kun myndige personer kan blive kunder, derfor forudsætter Virksomheden at kunden er myndig, når pågældende køber en serviceydelse hos Mindstormers International UG.

Særligt vedr. fortrydelse: Kunden har i forbrugerforhold normalt 14 dages fortrydelsesret fra bestillingstidspunktet, dette ophører dog i det øjeblik Mindstormers International UG påbegynder arbejdet, da ydelser hos Mindstormers International UG er specielt tilpassede til kunden, og er derfor ikke omfattet af almindelig fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, § 12, stk. 2.

Det påhviler kunden at tilse at materiale som ligger på Mindstormers International UG’s servere eller egne servere hostet af Virksomheden, skal overholde dansk lov om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder. Det er derfor ikke tilladt at disse servere indeholder nogen form for racistisk, pædofilt, eller andet ulovligt materiale.

Mindstormers International UG forbeholder sig ret til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan Virksomheden til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet uden tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt leje. Mindstormers International UG kan ikke gøres ansvarlig eller idømmes erstatningsansvar for brud på ovenstående, eller for kundens bortvisning og ophør af den indgåede aftale.

3.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

3.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. Mindstormers International UG forbeholder sig retten til, uden forvarsel, at ændre på de i abonnement nævnte muligheder, tjenester, priser og betingelser, i fald det vurderes nødvendigt af hensyn til lovgivning, datasikkerhed eller lignende. Ændringer vil være gældende 45 dage efter offentliggørelse på Mindstormers International UG’s hjemmeside.

Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode.

3.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

4. Serviceydelser

4.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres ifølge aftale med kunden.

4.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

4.3 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Levering

5.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse under forudsætning af, at Virksomheden har modtaget al nødvendig materiale fra kunden. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

5.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

6. Forsinket levering

6.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

6.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7. Pris og betaling

7.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

7.2 Ændringer. Prisændringer vil blive varslet 30 dage i forvejen på www.mindstormers-international.dk, og eventuelt ved skriftlig underretning til kunden via e-mail. Ændringer i pris som følge af krav fra offentlige myndigheder, herunder – men ikke begrænset til – moms- og afgiftsændringer, eller prisændringer fra underleverandører, som Virksomheden ikke har indflydelse på, kan gennemføres uden varsel.

7.3 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest på forfaldsdagen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Serviceydelser faktureres forud månedligt, dog kun ved betaling online. Ved udløb af betalingsperiode vil Serviceydelsen automatisk blive fornyet, medmindre skriftlig opsigelse er sket inden. Er beløbet ikke blevet indfriet efter tredje rykker vil Mindstormers International UG lukke for service, og slette indholdet.

Bemærk at kunden har pligt til at holde sine kontaktoplysninger opdaterede. Fakturaer sendes til den registrerede emailadresse.

I tilfælde af manglende betaling af abonnement eller andre ydelser har Mindstormers International UG ret til at suspendere den pågældende ydelse, indtil betalingen har fundet sted.

8. Forsinket betaling

8.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

8.2 Gebyrer. Der pålægges gebyrer i overensstemmelse med renteloven, pt. DKK 100 pr. betalingspåmindelse.

8.3 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 8.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9. Reklamation

9.1 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel efter levering, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller
mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.2 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om
fejlen eller manglen er omfattet af en garanti. Der tilbydes dog generelt 2 revisioner af alt udført arbejde. Se hertil punkt 9.3.

9.3 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.2 om, at en fejl eller mangel er omfattet af en garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.4 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.2, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår i denne skrivelse.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Det påhviler kunden selv at vedligeholde sine kontaktoplysninger, således at Mindstormers International UG altid er i stand til at kontakte kunden ved udebleven betaling, ændring af login, m.m. Dette skal ske via skriftlig henvendelse pr. mail.

Det er kundens eget ansvar at der ikke forefindes ulovligt materiale på Mindstormers International UG’s servere, dette være sig tekster, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Endvidere er det Kundens ansvar at det lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder etiske regler omkring Internettet. Mindstormers International UG fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte eller indirekte tab grundet systemfejl, strømsvigt eller andet udefra kommende forhold eller lignende. Den enkelte kunde bærer selv ansvaret for at have sikkerhedskopi af materialet fra kundens server eller hjemmeside.

Mindstormers International UG er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Mindstormers International UG har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Mindstormers International UG kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

10.2 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.
Mindstormers International UG er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade, eller andet udefra kommende forhold. Dette gælder selvom Mindstormers International UG er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Mindstormers International UG’s funktioner.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3 Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløs holde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende lov og værneting

13.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt tysk ret medmindre andet er aftalt.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Retten i Flensborg, Tyskland (Südergraben 22, 24937 Flensburg).